Saturday, November 15, 2014

5 ways to make your eyes bigger 1.First curl your eyelashes , then put 2 coats of mascara in the upper lashes, and 1 coat in the lower  lashes. Applying the mascara in this way, your eyes will look larger and bigger.

На овие 5 начини може да направите вашите очи да изгледаат поголеми и попривлечни
На почеток извиткајте ги вашите трепки, потоа ставете 2 слоја маскара на горните трепки , и 1 слој на долните трепки на Вашите очи. Нанесувајќи ја маскарата на овој начин, Вашите очи ќе изгледаат подолги и поголеми


2.For your eyes to look bigger visually , make sure that your eyebrows are always perfectly made, so all the focus will be on your eyes.

За Вашите очи да изгледаат визуелно поголеми, секогаш имате ги веѓите перфектно средени , па на тој начин целиот фокус ќе биде на Вашето око


3. Always pick a concealer in soft pink color.

Секогаш избирајте консилер во нежно розови тонови


4. Put white eye pencil on your lower eyelashes.

Нанесете бел креон на Вашите долни трепки 


5. Also the color of the eye shadow that you use , can make your eyes look bigger. To make this effect use the blue, brown and violet eye shadow if you have blue eyes. If you have brown eyes pick a blue, brown , green or nude color of eye shadow. And if you have green eyes , then pick a brown, gold, violet or peach color of eye shadow for your eyes. 

Исто така, бојата на сенката која ја користете, може да направи ВАшите очи да изгледаат поголеми. Така користете плави , кафеави и виолетови тонови на сенки доколку имате плани очи. Доколку имате кафеави очи, користете плави, кафеави ,зелени или неутрални тонови на сенки. И доколку имате зелени очи, тогаш користете кафеави, златни, виолетови нијанси на сенки или сенки во боја на праска. 

No comments:

Post a Comment